Cykling- motion till landsmötet

Folkpartiet liberalerna har landsmöte i november. Landsmötet är partiets högst beslutande organ. Valda ombud från hela landet ska fatta beslut om politikens inriktning.  Dessa representerar kommuner, regioner och riksdagen. Jag har även i år skrivit förslag på hur cyklingen kan utvecklas.

Här är motionen.

Cykling
Yrkande: Att landsmötet beslutar att Folkpartiet liberalerna ska verka för förbättrade villkor för cykling utifrån motionens intentioner

Cykling är en klimatsmart form av transport och bidrar till förbättrad folkhälsa. Att bygga hållbara livsmiljöer är att möjliggöra för enskilda att välja klimatvänligt transportsätt. Att cykla är roligt. Cykling är ett miljövänligt transportmedel. Cykling är både transport, motion och rekreation. Varje person som väljer cykeln är en person mindre i bussen, tåget eller i bilkö.

Ökad tillgänglighet och framkomlighet samt ökad säkerhet och trygghet är avgörande för att öka cyklingen. Cyklister minskar annan trafikträngsel i städer och påverkar luftkvaliteten positivt.

Cyklister möter många utmaningar sommar som vinter. Trafikrytm, trängsel, osäkerhet, vägvisning och många andra faktorer påverkar intresset att prova att cykla.

Idag saknas infrastruktur för att ta tillvara den potential som finns i att fler cyklar. Cykling borde vara smidigt, snabbt och tryggt. Det är därför viktigt att skapa infrastruktur som knyter samman olika områden, och orter, med gång- och cykelvägar. Regionala cykelstråk kan möjliggöra pendling.

Dålig beläggning på cykelbanor/vägar och brister i underhåll är orsak till olyckor såsom fall och vurpor. Det bör finnas en tydlig nationell målsättning i att centrala cykelstråk ska ha hårdgjord yta (asfalt eller liknande) och gärna med avvikande färgsättning. Ansvariga statliga verk har en viktig roll i att påverka hur cykelstråk underhålls och utvecklas. Drift och underhåll kan samordnas mellan kommuner.

Cykling bör behandlas som ett eget transportsätt. Det gäller inte minst vid utformningen av infrastruktur. Då kan gång- och cykelvägar separeras i största möjliga utsträckning. Separerade cykelbanor är en hörnsten i framgångsrika länders cykelplanering. Dessa länder har lyckats öka cykelns andel av persontrafiken. Även för många gångtrafikanter skulle det förmodligen upplevas som en förbättring om cykeltrafiken samlades i en separat infrastruktur och konfliktytorna mellan de två olika kategorierna av oskyddade trafikanter därmed minskade. Cykling har genom sin potential för besöksnäringen blivit en viktig del i strategier för ökad besöksnäring i många länder. Sverige kan lära av dessa länder. Folkpartiet liberalerna bör verka för förbättrade möjligheter för cykling på kommunal-, lokal- och riksnivå:

-Det behövs en nationell cykelstrategi.

– Det behövs sammanhängande cykelinfrastruktur

– Cykling ska betraktas som ett eget transportslag.

– Cyklister över 15 år ska kunna använda körbana även i de fall där cykelväg finns.

– Säkra och trygga cykelparkeringar behöver planeras och anordnas.

– Cyklister behöver, precis som bilister, bra och tydlig skyltning som underlättar orienteringen.

– Säkra och trygga vägar ger förutsättningar för barn att cykla till och från skolan. I avsaknad av cykelstråk är det rimligt att yngre barn tillåts cykla på gångväg. Möjlighet att parkera cykel vid skolan bör vara en självklarhet.

– En ändring i anläggningslagen behövs med innebörden att kommuner ska få tillgång till enskild mark eller väg när detta krävs för anläggande av sammanhängande cykelleder.

– Insatser som krävs för cykelturism är bland annat lättillgängligt kartmaterial, skyltning av nationella cykelleder, information även på engelska samt möjlighet att kombinera cykling med andra transportslag.

Hur kan man stödja motionen? Eller skriva egna förslag?

Alla medlemmar kan stödja motioner  genom att underteckna motionen. Eller skriva egna förslag. Detta gör man genom medlemsportalen Mitt Folkparti. Sista dag är måndagen den 18 maj kl 17.00.

För att underteckna en motion: man behöver ange rubrik på motionen och huvudmotionär. Min motion heter ” Cykling” . Huvudmotionär ” Nina Lundström”. Motioner kan inte  läsas på portalen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: