Fisken får inte vandra trots riksdagens beslut

Riksdagen har behandlat frågan om kraftbolag och fiskets vandringsvägar många gånger. Flera gånger har riksdagen uttryckt stor otålighet med bristen på åtgärder. Oavsett regeringar. 

Riksdagens utfrågning 4 oktober kl 11.00 om vandringsvägar för fisk och biologisk mångfald blir intressant. Jag hoppas på att bilden ska klarna för riksdagens ledamöter om vad nästa steg är.  

Energibolagens resurser för att marknadsföra sina produkter är betydande och frågan är om deras arbete fått mer genomslag än andras? Fiskejournalens, Sportfiskarnas och Älvräddarnas insatser vidgar perspektiven.

 Hur grön är vattenkraften?

Utfrågningen direktsänds i SVT Forum och via webb-tv.

Naturvårdsverket och Fiskeriverket har uppskattat antalet nationellt värdefulla, nationellt särskilt värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendrag med behov av restaurering till ca 680. 170 vattendrag skulle ha varit restaurerade till år 2010 enligt målen. (Proposition 2009/10:155   s. 150)

Miljö – och jordbruksutskottets uppföljningsrapport ( 2011/12:RFR1 , s.61 ) beskriver hur de senaste årens krav från riksdagen sett ut vad gäller att vandringsvägar måste skapas.

Civilutskottet skrev så sent som våren 2011 att det gått fem år sedan Bostadsutskottet gjorde ett tillkännagivande om fiskets vandringsvägar men att regeringen inte återkommit i sakfrågan och att denna tid inte är försvarlig.

Civilutskottets säger också följande ( 2010/11:CU17) :

”För att få bedriva vattenverksamhet krävs vanligtvis tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. I samband med tillståndsprövningen görs en bedömning av bl.a. skador på fisket. Om den som ska bedriva vattenverksamheten kan skada fisket, är denne enligt 8 § skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor och förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. ”

Bostadsutskottet i sin tur skrev följande fem års sedan:

 ”På ett område anser utskottet att det finns anledning att behandla behovet av regeländringar med förtur och det gäller vandringsvägar för lax i reglerade vattendrag. De utbyggda älvarna behöver förses med laxtrappor så att de livskraftiga laxarna kan ta sig upp till naturliga lekplatser. Detta är förenat med betydande kostnader som kraftbolagen måste ta ett ansvar för. En lösning skulle därför kunna vara att ålägga regleringsföretagen att bygga laxtrappor eller andra fungerande vandringsvägar vid alla dammar och kraftverk så att fisken kan vandra fritt.”

Regeringen har nu inkommit med en skrivelse till riksdagen om vilka åtgärder som genomförts.

I Sverige finns det i dag nära 2 000 vattenkraftverk i bruk. Samt ett stort antal nedlagda eller övergivna verk.

Historisk sett var det den ökande vattenkraftsutbyggnaden som ledde till 1918 års lagstiftning. Syftet var till stor del att skapa en ordning som kunde handskas med stora och komplexa kraftutbyggnader.  Tillståndsprövningen innebar att man skulle göra en avvägning mellan nyttan med kraftverk kontra kostnaderna, den skada och det intrång som det förde med sig.

Det fanns också flera olika skyddsbestämmelser. Enligt lagen kunde vissa större företag nyprövas, första gången efter 55 år och sedan vart 40:e år. Nyprövningen skulle innebära att den avvägning mellan tillståndshavaren och motstående allmänna intressen som gjordes vid tillståndsprövningen utfördes på nytt, med hänsyn till inträffade förändringar i lagstiftningen.

Det finns lagstiftning, uppdrag och direktiv till myndigheter. Riksdagen har påtalat bristerna under många år. En bråkdel av de vattendrag som skulle ha åtgärdats har åtgärdats.

Är det inte dags att kraftbolagens ansvar, för att fisken saknar vandringsvägar, hamnar i fokus?

 

 

En kommentar på “Fisken får inte vandra trots riksdagens beslut

Add yours

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: